http://www.phd-ru.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 ศูนย์วิจัยสมาคมฯ

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ15/07/2010
อัพเดท25/05/2017
ผู้เข้าชม251,611
เปิดเพจ301,986
เปิดอบรม เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย

เปิดอบรม เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย

  

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นการวาดฝันหรือวาดโครงการเพื่อให้ผู้สนับสนุนได้เห็นว่าทาได้ ทาแล้วเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือผู้ให้ทุนโดยตรง และผู้ให้ทุนควรให้การสนับสนุนเพื่อทาวิจัยดังกล่าว ดังนั้นผู้จัดทาข้อเสนอโครงการวิจัยจึงควรจัดทาด้วยความประณีต มีเหตุมีผล และเหมาสม เพื่อให้ได้รับการสนับสนุน....

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครอบรม Model SEM ด้วยโปรแกรม LISREL

 

ศูนย์วิจัยสมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กำหนดจัดอบรมโครงการอบรมการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) ด้วยโปรแกรมลิสเรล (Lisrel) เพื่อพัฒนานักวิจัยให้มีความรู้ ความสามารถในการอธิบายปรากฎการณ์ ความสัมพันธ์ของสิ่งที่ศึกษาด้วยสถิติชั้....

อ่านต่อ
เปิดรับบทความนำเสนอ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

เปิดรับบทความนำเสนอ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัยเกษตร จัดการประชุมงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 (5 th National and International Conferance on Humanities and Social Sciences) ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 25....

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวข้อ “Model SEM และการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LISREL” Download

อ่านต่อ

รับสมัครเข้าร่วมอบรม "Model SEM และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม LISREL"

รับสมัครเข้าร่วมอบรม "Model SEM และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม LISREL" Download

อ่านต่อ

รับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมการสืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการสืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการจัดทำดุษฎีนิพนธ์" Download

อ่านต่อ

กำหนดการจัดงานสายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง 15 สิงหาคม 2558

สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการจัดงานสายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง Downloadแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานได้ในช่องทาง ดังต่อไปนี้1. นาวาอากาศเอก ดร.อัมพร เพ็ชราช นายกสมาคม โทรศัพท์ 085-04851092. นางกมลลักษณ์ สิทธิสวัสดิวุฒิ เลขาธิการสมาคม โทรศัพท์ 094-36934763. กรรมการสมา....

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Download

อ่านต่อ

รับสมัครอบรมการสนทนาภาษาจีน (Chinese) ในชีวิตประจำวัน (20 ชั่วโมง)

ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตร "การสนทนาภาษาจีน (Chinese) ในชีวิตประจำวัน (20 ชั่วโมง)" Download

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการเรื่องขั้นตอนในการศึกษาปริญญาเอกและการการเขียนอ้างอิงในดุษฎีนิพนธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการเรื่องขั้นตอนในการศึกษาโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ และการสืบค้นข้อมูลและการเขียนอ้างอิงในดุษฎีนิพนธ์ Download

อ่านต่อ

เรียนเชิญร่วมงานสายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ประจำปี 2558

เรียนเชิญสมาชิกสมาคม และนักศึกษาโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมงานสายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ประจำปี 2558 Download

อ่านต่อ

เรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

เรียนเชิญสมาชิกสมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 Download

อ่านต่อ

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการเรื่องขั้นตอนการศึกษาปริญญาเอกและการเขียนอ้างอิงในดุษฎีนิพนธ์

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการในประเด็น "ขั้นตอนในการศึกษาโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ และการสืบค้นข้อมูลและการเขียนอ้างอิงในดุษฎีนิพนธ์ Download

อ่านต่อ

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม SPSS and AMOS (TrailVersions)

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมหลักสูตร"การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS และ AMOS (การประยุกต์ใช้) (Trail Versions)" Download

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม SPSS and AMOS (Trail Versions)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS และ AMOS (การประยุกต์ใช้) (Trail Versions) Download

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมIntensiveEnglishClass40Hrs

ปิดรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Intensive English Class 40 hrs." (download)

อ่านต่อ

รับสมัครอบรมภาษาอังกฤษฟรีหลักสูตรIntensiveEnglishClass40Hrs

ประกาศรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษฟรี หลักสูตร "Intensive English Class 40Hrs." อ่านรายละเอียด

อ่านต่อ

รับรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมSPSSและAMOS

รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม SPSS และ AMOS (การประยุกต์ใช้) (download)

อ่านต่อ

รับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพี่ช่วยน้องแบบต่อเนื่องPh.D.CandidateCoaching

รับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพี่ช่วยน้องแบบต่อเนื่อง Ph.D. Candidate Coaching (download)

อ่านต่อ

รวมภาพการอบรมหลักสูตรการเขียนข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์

รวมภาพการอบรมหลักสูตร"การเขียนข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์" 8 พฤศจิกายน 2557https://www.facebook.com/profile.php?id=100007399459086&sk=photos&collection_token=100007399459086%3A2305272732%3A69&set=a.1531083767148257.1073741836.100007399459086&type=1&pnref=story

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเขียนข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูต"การเขียนข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ (workshop)"

อ่านต่อ

รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเขียนข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์

ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตร "การเขียนข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ (workshop)"

อ่านต่อ

รวมภาพการอบรมหลักสูตรโปรแกรมLISREL(ภาคปฏิบัติ)

รวมภาพ1https://www.facebook.com/profile.php?id=100007399459086&sk=photos&collection_token=100007399459086%3A2305272732%3A69&set=a.1512225315700769.1073741835.100007399459086&type=3รวมภาพ2https://www.facebook.com/profile.php?id=100007399459086&sk=photos&collection_token=100007....

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโปรแกรมLISREL(ภาคปฏิบัติ)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมในหลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมLISRELภาคปฏิบัติ"

อ่านต่อ

รับสมัครอบรมหลักสูตรโปรแกรมLISREL(ภาคปฏิบัติ)

ประกาศรับสมัครอบรมในหลักสูตร"การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมLISREL(ภาคปฏิบัติ)"

อ่านต่อ

รวมภาพการอบรมที่สำนักงานวช.3กันยายน2557

รวมภาพการอบรมที่สำนักงานวช.3กันยายน2557 (กดลิ้งค์ด้านล่าง)https://www.facebook.com/profile.php?id=100007399459086&sk=photos&collection_token=100007399459086%3A2305272732%3A69&set=a.1498118450444789.1073741829.100007399459086&type=1

อ่านต่อ

รวมภาพงานสายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง2สิงหาคม2557

รวมภาพงานสายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง2สิงหาคม2557 (กดลิงค์ด้านล่าง)https://www.facebook.com/profile.php?id=100007399459086&sk=photos&collection_token=100007399459086%3A2305272732%3A69&set=a.1499015707021730.1073741831.100007399459086&type=1

อ่านต่อ

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกของสมาคมฯทางเว็บไซต์ได้แล้ว

เรียน นักศึกษาและดุษฎีบัณฑิตที่นับถือทุกท่านเรื่อง ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก ขณะนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกของสมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ทางเว็ปไซด์ www.phd-ru.com โดยเข้าไปที่เมนู Download File และส่งใบสมัครได้ที่ phd-ru@hotmail.com

อ่านต่อ

คู่มือการเตรียมความพร้อมในการขึ้นสอบสัมมนาโดยดร.จำเนียร ชุณหโสภาค

เรียน สมาชิกที่นับถือทุกท่านเรื่อง การดาวน์โหลดไฟล์ ขณะนี้สมาคมได้จัดทำไฟล์ คู่มือการเตรียมความพร้อมในการขึ้นสอบสัมมนา เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้ดาวน์โหลด ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ในเมนู download file จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ
view

ปฎิทิน

« March 2018»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
facebook

ม.ที่เปิดสอนป.เอกในประเทศ
ม.รัฐบาล
ม.เอกชน
view